Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Dodatna provjera - Učiteljski studij i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

 

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

za upis studenata u I. godinu studija u akademskoj 2017./18. godini (jesenski rok) na

 

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij (Slavonski Brod) – 20 mjesta
  2. Izvanredni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (Osijek) – 28 mjesta
  3. Izvanredni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (Slavonski Brod) – 47 mjesta

 

  • Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se od 11. do 12. rujna 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na stranicama Fakulteta (wt.foozos.hr) te ima eliminacijski učinak.
  • Ukoliko je pristupnik položio dodatnu provjeru na ljetnom upisnom roku za upis u akademsku 2017./18. godinu ne mora pristupiti dodatnoj provjeri na jesenskom roku.
  • Ukoliko pristupnik želi popraviti rezultat  s ljetnog upisnog roka mora prijaviti dodatnu provjeru na jesenskom roku prema ovim uputama.
  • Provodit će se jedinstvena dodatna provjera za upis na preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij.
  • Pristupnici su na provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta.
  • Pristupnik koji ne pristupi svim dijelovima dodatne provjere ili ne donese osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

 

           Opis dodatnih provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

 

PROVJERA KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI

Provjeru govornih sposobnosti provode nastavnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti s velikim jezikoslovnim i metodičkim iskustvom na polju nastave jezika, jezičnoga izražavanja i književnosti, neovisno procjenjujući pojedine kategorije prema utvrđenim kriterijima.

Elementi provjere:

     •   Čitanje

     •   Razgovor o pročitanom

Pristupnik mora imati najmanje dvadeset bodova, i to po deset iz svakoga dijela provjere.

Provjera komunikacijskih i govornih sposobnosti ne odnosi se na ispitivanje znanja iz hrvatskoga jezika i književnosti, dakle ne provjerava se stupanj usvojenosti gramatičko-pravopisnih i književnoteorijskih sadržaja.

Način bodovanja

Prvi dio - Čitanje teksta

Pristupnik dobiva:

10 bodova

ako je tekst pročitao djelomično razgovijetno i bez primjerene intonacije, glasnoće i ritma

20 bodova

ako je tekst pročitao razgovijetno i primjerenom intonacijom, glasnoćom i ritmom

30 bodova

ako je tekst pročitao razgovijetno i izražajno, uz poštivanje govornih vrednota (intonacija, intenzitet, stanke, tempo).

Napomena: Pristupnik ne može osvojiti ni deset bodova ako tekst čita: netočno, nerazgovijetno, nepravilno. Takav pristupnik smatra se eliminiranim iz drugoga dijela provjere.

Drugi dio - Razgovor o pročitanom tekstu

Pristupnik dobiva:

10 bodova

ako samostalno i djelomično strukturirano prepriča pročitani tekst, bez uspostavljanja kontakta sa sugovornikom

20 bodova

ako samostalno i djelomično strukturirano prepriča pročitani tekst, bez uspostavljanja kontakta sa sugovornikom, bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina te bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja

30 bodova

ako samostalno i djelomično strukturirano prepriča pročitani tekst, uspostavljajući kontakt sa sugovornikom, a bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina te bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja

40 bodova

ako samostalno i strukturirano prepriča pročitani tekst u skladu s pravogovornom i leksičkom normom, uspostavljajući kontakt sa sugovornikom, a bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina te bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja

50 bodova

ako samostalno i strukturirano prepriča pročitani tekst jasnim i razgovijetnim verbalnim izričajem, u skladu s pravogovornom i leksičkom normom, uspostavljajući kontakt sa sugovornikom, a bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina te bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja

60 bodova

ako samostalno prepriča pročitani tekst pri čemu je njegov sadržaj jasno strukturiran i relevantan, u skladu je s pravogovornom i leksičkom normom, uspostavljajući kontakt sa sugovornikom, a bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina, bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja te uz poštivanje vrednota govorenoga jezika (intonacija, intenzitet, stanke, tempo)

70 bodova

ako samostalno prepriča pročitani tekst pri čemu je njegov sadržaj jasno strukturiran i relevantan, u skladu je s pravogovornom i leksičkom normom, uspostavljajući kontakt sa sugovornikom, a bez nepravilnoga izgovora glasova i glasovnih skupina, bez zamjetnih artikulacijskih odstupanja te uz poštivanje vrednota govorenoga jezika (intonacija, intenzitet, stanke, tempo), primjerenim stilom izražavanja

Napomena: Pristupnik ne može osvojiti ni deset bodova u sljedećim slučajevima: ako  pokaže nedovoljno razumijevanje teksta, ako pokaže nesamostalnost u prepričavanju, ako prepričavanje nije strukturirano, ako se u govoru javlja uporaba nestandardno jezičnih idioma i neprikladan rječnik, nepravilan izgovor glasova i glasovnih skupina. Takav pristupnik smatra se eliminiranim.

 

PROVJERA GLAZBENIH SPOSOBNOSTI

Provjera će se provodit na sljedeći način:

1.    pjevanje pjesme po osobnom izboru (dječja ili narodna pjesma)

40 bodova

2.    provjera osjećaja za ritam

30 bodova

3.    provjera osjećaja za intonaciju

30 bodova

Prijemni ispit provodi se individualno. Zadatke pod brojem 2. i 3. nastavnik svira ili pjeva, a pristupnik ih ponavlja pljeskanjem (zadatak broj 2.) i pjevanjem (zadatak broj 3.).

Tijekom provjere glazbenih sposobnosti pristupnik može steći ukupno 100 bodova.

Pristupnici koji iz zadataka broj 1. ili broj 2. ili broj 3. steknu nula (0) bodova eliminiraju se iz razredbenog postupka.

Pristupnici koji u postupku prijave predaju dokaz o završenoj osnovnoj glazbenoj školi (preslika svjedodžbe) nisu obvezni pristupiti provjeri glazbenih sposobnosti i ona se vrednuje maksimalnim brojem bodova.

 

 

PROVJERA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Provjera iz područja kineziologije sastojat će se od procjene motoričkih sposobnosti i reprezentativnih motoričkih znanja i postignuća putem praktičnog motoričkog zadatka u poligonskoj postavi izvedbe, primjereno učiteljskom studiju te studiju predškolskog odgoja.

Rezultat ostvaren u praktičnom motoričkom zadatku dobiva se na osnovi boljeg vremena izvedbe i ocjene izvedbe motoričkih znanja i postignuća te sudjeluju s ukupno 100 bodova u ukupnom razredbenom postupku.

Ostvareni rezultati svih pristupnika na testiranju raspoređuju se uniformnom razdiobom na način da je uzet minimalan i maksimalan rezultat i raspon rezultata razdijeljen na broj bodova od 1 do 100.

Pristupnici koji iz bilo kojeg razloga ne izvedu praktični zadatak od početka do kraja dobivaju 0 bodova i eliminiraju se iz razredbenog postupka.

Pristupnicima koji prilože dokaz o kategorizaciji o statusu vrhunskog sportaša izdanu od Hrvatskog olimpijskog odbora na ostvaren rezultat kumulativno se pridodaju bodovi (do maksimalno 100 bodova) i to na način:

I. kategorija - 30 bodova

II. kategorija - 20 bodova

III. kategorija - 10 bodova

IV. kategorija - 5 bodova