Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Dokumenti

Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Samoanaliza
Samoanaliza (ENG)
Strategija razvoja FOOZOS-a 2017-2021
Pravilnici
Pravilnik o studijima i studiranju Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka
Pravilnik o diplomskom ispitu
Pravilnik o završnim radovima Sveučilišnog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva
Pravilnik o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva s akademskim nazivom magistra/magistar primarnog obrazovanja
Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja prava na drzavnu stipendiju
Pravilnik o radu
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenta
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika
Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave
Pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilistima Republike Hrvatske
Uvjeti napredovanja nastavnika
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o provedbi postupka izbora reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvijetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavne i nastavna zvanja u području umjetnosti NN 61/2017
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja_NN_28_2017
Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja
Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Obrazac br. 1 - Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
Obrazac br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno_umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 3 - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta
Obrazac br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda
Obrazac br. 6 - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje
Obrazac br. 8 - Zahtjev za pokretanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto prije isteka pet godina od prethodnog izbora
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu