Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Impressum

Nakladnik:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet u Osijeku
Nansen Dijalog Centar Osijek

Za nakladnika:
Anđelka Peko

Urednice:
Anđelka Peko
Marija Sablić
Ranka Jindra

Recenzenti:
Neven Hrvatić
Ladislav Bognar
Ljiljana Kolenić
Peter Bertalan

Lektura:
Emina Berbić Kolar
Marija Matić
Maja Brust Nemet
Snježana Kragulj
Ida Somolanji
Ksenija Benčina

Grafički dizajn naslovnice:
Goran Kujundžić

Grafička priprema:
Ivan Nećak

Cip zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod
brojem 121121034
ISBN 978-953-6965-21-2
UDK 37.014.53(082)

Naklada:
200 primjeraka

Tisak:
MITd.o.o. Osijek