Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Natječaj

Obavijest o završetku postupka izbora sedam suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije

 

Postupak izbora sedam pristupnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije,  završen je odlukama  Fakultetskog vijeća od 27. rujna 2018. godine

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

 

Objavljeno 12. listopada 2018.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika
 2. jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 3. jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 4. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije
 5. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz umjetničkog područja, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo

 

Pristupnici za izbor pod točkama od 1. do 5. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor pod točkom 1. do 3., i uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.). Pristupnici natječaju pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2., a pristupnici za izbor pod točkama 2. i 3. prema Obrascu br. 4., te pristupnici za izbor pod točkama 4. i  5. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascima br. 4. i 7. Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (od kojih je jedna originalna), osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora pod točkama 2. do 5. provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u dvije razine odabira pristupnika. Poziv na razgovor i ostale informacije bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr). Za pristupnike koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

 

Natječaj pod točkama 1. do 3. otvoren je 30 dana od objavljivanja, a pod točkama 4. i 5. otvoren je 8 dana od objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno 4. listopada 2018. 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
       
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 

Jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17) ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu br. 5. Obrazac za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u dvije razine odabira pristupnika. Poziv na razgovor i ostale informacije bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr). Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju. Osoba koja ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Natječaj je otvoren 30 dana od objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno 7. rujna 2018.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 2. jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 3. sedam suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije
 4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije
 5. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana glazbena pedagogija

Pristupnici za izbor pod točkama od 1. do 5. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor pod točkom 1. i 2, i uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.). Pristupnici natječaju pod točkom 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4., a pristupnici za izbor pod točkom 3. i 7. prema Obrascu br. 4., te pristupnici za izbor pod točkama 4. i 5. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. i 7. Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u dvije razine odabira pristupnika. Poziv na razgovor i ostale informacije bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr). Za pristupnike koji ne pristupe provjeri znanja i motivacije smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima.

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je otvoren 30 dana od objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno 20. sprnja 2018.

 

 

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu na određeno vrijeme (zamjena) u punom radnom vremenu

Postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,  završen je odlukom dekana prof. dr. sc. Damira Matanovića od 16. srpnja 2018.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Objavljeno 16. srpnja 2018.

 

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pismohranu, opće i kadrovske poslove na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) u punom radnom vremenu

Postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pismohranu, opće i kadrovske poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,  završen je odlukom dekana prof. dr. sc. Damira Matanovića od 5. srpnja 2018. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za pismohrana, opće i kadrovske poslove na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) u punom radnom vremenu.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Objavljeno 6. srpnja 2018.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za neplaćeni dopust)

 

Pristupnici u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (pristupnici su dužni priložiti ovjerenu presliku diplome).

Pristupnici trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17.) ispunjavati i sljedeće uvjete:   

- završen diplomski sveučilišni studij informatičko-računalnog smjera

- radno iskustvo: jedna (1) godina

 

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.– pročišćeni tekst).

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 26. 6. 2018.

 
 

 

Poziv na pisano testiranje

Poziv na pisano testiranje u postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent u Uredu za studente - dislocirani studij u Slavnoskom Brodu te upute pristupnicima možete prezuzeti putem sljedeće poveznice: Poziv na testiranje Slavonski Brod

 

Poziv na pisano testiranje

Poziv na pisano testiranje u postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pismohranu, opće i kadrovske poslove (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) te  upute pristupnicima možete prezuzeti putem sljedeće poveznice: Poziv na testiranje.

 
 
 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
       
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za pismohranu, opće i kadrovske poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Pristupnici u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka (pristupnici su dužni priložiti ovjerenu presliku diplome).

Pristupnici trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17.) ispunjavati i sljedeće uvjete:   

- završen dodiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo

- poznavanje rada na računalu

- radno iskustvo: jedna (1) godina

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.– pročišćeni tekst).

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 24. 5. 2018.

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i u znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici za izbor obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.). Pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (od kojih jedan originalni), osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr).

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.– pročišćeni tekst).

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 10. 5. 2018.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste-viši stručni referent u Uredu za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 3. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije

 

Pristupnici za izbor pod točkom 1. i 3. obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17.) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor pod točkom 1. i 2. i uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/14.). Pristupnici natječaju pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3., a pristupnici za izbor pod točkom 3. prema Obrascu br. 7. Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr).

Pristupnici pod točkom 2. u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Pristupnici pod točkom 2. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

  - završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog smjera

  - poznavanje rada na računalu

  - radno iskustvo: šest (6) mjeseci

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.– pročišćeni tekst).

Natječaj pod točkom 1. otvoren je 30 dana od objavljivanja, natječaji pod točkama 2. i 3. otvoreni su 8 dana od objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 15.3.2018.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i u suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu br. 4. Obrazac za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Postupak izbora provest će se prema Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u dvije razine odabira pristupnika. Poziv na razgovor i ostale informacije bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (wt.foozos.hr). Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 12.1.2018.

 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i u suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici natječaju obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 5. Obrazac za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 6.12.2017.

 

 

Poziv na provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja

Poziv na provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja u postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti možete pruzeti u nastavku: Poziv na provjeru motivacije i dodatnu provjeru znanja

Objavljeno: 29.11.2017.

 

Poziv na pisano testiranje 

Poziv na pisano testiranje u postupku izbora četiri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistentaiz znanstvenog područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenog polja 8.05. obrazovne znanosti, te upute pristipnicima na natječaj možete preuzeti u nastavku: Poziv na pisano testiranje

 

Objavljeno 8.11.2017.

 

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor u postupku izbora:

 1. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, znanstvene grane kineziologije sporta (Nogomet)
 2. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, znanstvene grane kineziologije sporta (Atletika)
 3. dva suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije,

te upute pristupnicima na natječaj možete preuzeti ovdje.

 

Objavljeno 7.11.2017.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest književnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 2. četiri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenog polja 8.05. obrazovne znanosti
 3. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, znanstvene grane kineziologije sporta (Nogomet)
 4. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, znanstvene grane kineziologije sporta (Atletika)
 5. dva suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. Pristupnici pod točkama od 2. do 5. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj pod točkom 1. otvoren je 30 dana od dana objavljivanja, a natječaji pod točkama od 2. do 5. otvoreni su 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno 20. listopada 2017. 

 

Poziv na razgovor u postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija

U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, razgovor pred Stručnim povjerenstvom održat će se u četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 9.00 sati u vijećnici upravne zgrade Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek. 

Objavljeno 3. listopada 2017.

 

Obavijest o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom

U postupku izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto VI. vrste – spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme s izabranom kandidatkinjom Sandrom Adašević dana 20. rujna 2017., te je ova obavijest u skladu sa čl. 35. st. 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Objavljeno 27. rujna 2017.

    

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora za znanstveno područje Interdisciplinarne prirodne znanosti i Interdisciplonarne društvene znanosti (znanstvena polja 1.5. Biologija i 5.7. Pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za poslove nabave na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto III. vrste-voditelj ostale ustrojstvene jedinice/voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2, a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 6. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u.

 

Pristupnici pod točkama 3., 4. i 5. u prijavi na natječaj obvezni su navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja, elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

 

Pristupnici pod točkom 3. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo: dvije (2) godine

 

Pristupnici pod točkom 4. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • stečena srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • položen vozački ispit B kategorije
 • radno iskustvo: tri (3) godine

 

Pristupnici pod točkom 5. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • završena osnovna škola

 

Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obvezni su pristupiti pisanoj provjeri znanja/razgovoru, o čijem će mjestu i vremenu održavanja biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po obavijesti za testiranje, smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom Natječaju.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaz iz kojeg je navedeno pravo vidljivo, potvrdu o nezaposlenosti, dokaz kako je raskinut radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj pod točkama 1. i 2. otvoren je 30 dana od objave u Narodnim novinama, a pod točkama 3., 4. i 5. otvoren je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno 12. srpnja 2017.

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 

Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 5, a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 3. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti wt.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u 2 (dva) primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 22. svibnja 2017.

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbene umjetnosti, umjetnička grana glazbena pedagogija

 

 

Pristupnici za izbor pod točkma 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2., a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 7. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u 2 (dva) primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 14. travnja 2017.

 

Poziv na provjeru znanja - izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija

Provjera motivacije i dodatna provjera znanja pristupnika natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2017. godine u 11.00 sati u vijećnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek.

 

Objavljeno 21.3.2017.

 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog područja matematika na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 

Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 22.02.2017.

 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust)
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste- stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor pod točkama 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 4., a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 6. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 10.02.2017.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

PONIŠTAVA NATJEČAJ

 

 

 1. Objavljen 4. prosinca 2015. u Glasu Slavonije, Narodnim novinama (132/15.), na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3. prosinca 2015. na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora:
 • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje: Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje kroatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 1. Objavljen 24. listopada 2016. u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, te 26. listopada 2016. u Narodnim novinama (98/16):
 • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Objavljeno: 23.1.2017.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

       

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zavanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana didaktika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste - spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 

Pristupnici za izbor pod točkama od 1. do 5. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkama od 1. do 5. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 2. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Pristupnici za izbor pod točkom 6. trebaju osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • završena osnovna škola

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
 • elektronički zapis o podacima osiguranja iz službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja

 

Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obvezni su pristupiti pisanoj provjeri znanja/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja bit će obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Smatra se da je pristupnik koji nije pritupio pisanoj provjeri znanja/razgovoru povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra pristupnikom.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, i 92/14), prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, i 152/14) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama. Dokumentacija se predaje u 2 primjerka. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 27.12.2016.

 

Poziv na provjeru znanja - izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija

Provjera znanja pristupnika natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija održat će se u petak, 16. prosinca 2016. godine u 10.00 sati u nastavnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, I. kat, dvorana br. 31.

Objavljeno 9.12.2016.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 1. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. Pristupnici pod točkom 2. natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (u word formatu na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

i objavljuje

 

D O P U N U

D I J E L A  N A T J E Č A J A

 

Dopunjava točka 2. natječaja objavljenog 18. srpnja 2016. u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, mrežnim stranicama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, te 20. srpnja 2016. u Narodnim novinama broj 67/16 na način da se nakon riječi umjetničko područje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), dodaju riječi umjetnička grana gluma, te ista sada glasi:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma

Ostale odredbe predmetnog natječja ostaju neizmijenjene.

Prijave na dopunjeni natječaj dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od objave na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 24. 10. 2016.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena)

 

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis,
 • ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanoj provjeri znanja/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr . Pristupnici koji ne pristupe pisanoj provjeri po pozivu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom. Pristupnici na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od završetka postupka izbora.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka i u elektroničkom obliku (na CD-u). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 17. 10. 2016

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane posebne pedagogije.

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o  provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Za prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci/dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Objavljeno: 27. 9. 2016.

 

Izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za opće i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - poziv na pisanu provjeru znanja

Pisana provjera znanja održat će se u petak, 23. rujna 2016. godine u 11 sati u zgradi dislociranog studija u Slavonskom Brodu, Gundulićeva 20.

Pisana provjera znanja sastoji se od provjere poznavanja sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, radnih odnosa, uredskog poslovanja te reguliranja prava i obveza u javnoj službi. Predviđeno trajanje pisane provjere je jedan sat. Kandidate molimo da na provjeru ponesu osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument sa slikom. Kandidat koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Objavljeno: 21. 9. 2016.

 

 

Izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu - poziv na provjeru znanja

Provjera znanja održat će se u ponedjeljak, 12. rujna 2016. godine u 12 sati u nastavnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Ulica cara Hadrijana 10, dvorana broj 22, I. kat.

Kandidat koji ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Objavljeno: 8. 9. 2016.

 

Izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu - poziv na pisanu provjeru znanja 

Pisana provjera znanja održat će se u utorak, 6. rujna 2016. godine u 10 sati u zgradi dislociranog studija u Slavonskom Brodu, Gundulićeva 20.

Pisana provjera znanja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustrojstva sustava znanosti u Republici Hrvatskoj i provjere, znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja. Predviđeno trajanje pisane provjere je 1 sat. Kandidate molimo da na provjeru ponesu osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument sa slikom. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Objavljeno: 2. 9. 2016.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za opće i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka i u elektroničkom obliku (na CD-u). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 31. 8. 2016.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka 8. natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za opće i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu koji je objavljen u Narodnim novinama (NN 67/16) 20. srpnja 2016., u Glasu Slavonije i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. srpnja 2016. te na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 14. srpnja 2016. godine.

 

Objavljeno: 22. 7. 2016.

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na nedređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na nedređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za prijavu na natječaj od 1. do 5. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Za prijavu na natječaj pod 6. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci/dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za opće i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen dodiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

 

U prijavi na natječaj za točke 7. i 8. potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Natječaj za točke 7. i 8. otvoren je 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka i u elektroničkom obliku (na CD-u).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 14. 7. 2016.

 

Poziv na pisanu provjeru znanja – diplomirani knjižničar

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti raspisao je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na pisanu provjeru znanja iz područja visokoškolskog knjižničarstva u petak, 17. lipnja 2016. godine u 10 sati na Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, nastavna zgrada, dvorana broj 21.

 

Objavljeno: 15. 6. 2016.

 

Natječaj za izbor zaposlenika (pedagogija, kineziologija, diplomirani knjižničar)

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Za prijavu na natječaj pod točkom 1. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Za prijavu na natječaj pod točkom 2. pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 3. - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: 

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita koje su ga dužne položiti u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

 

Objavljeno: 31. 5. 2016.