Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Na  temelju  članka  77.  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i  visokom  obrazovanju  („Narodne novine“  broj:  123/03,  198/03,  105/04,  174/04,  2/07  OUSRH,  46/07,  45/09,  63/11,  94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 158. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija  na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u  akademskoj  godini  2018./2019.  od  5.  lipnja  2018.  godine  (KLASA:  602-04/18-06-6, URBROJ: 2158-60-01-18-8) raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Obrazac prijave