Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja

 
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ INKLUZIVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
u akademskoj godini 2017./18.
za  stjecanje  akademskog naziva
sveučilišni  specijalist  inkluzivnog odgoja i obrazovanja   (univ. spec. inkl. educ)

                                                                             

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju :

 • magistri primarnog obrazovanja te diplomirani učitelji
 • magistri ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • magistri psihologije te diplomirani psiholozi/profesori psihologije
 • magistri pedagogije te diplomirani pedagozi
 • magistri edukacijske rehabilitacije te diplomirani rehabilitatori
 • magistri logopedije te diplomirani logopedi
 • magistri socijalne pedagogije te diplomirani socijalni pedagozi
 • magistri socijalnog rada te diplomirani socijalni radnici
 • magistri struke nastavničkog smjera te profesori  
 • magistri struke srodnih usmjerenja, uz uvjet završene pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe

POTREBNA DOKUMENTACIJA :

 • prijavni obrazac *
 • izvornik ili ovjerena  preslika diplome  završenog   studija
 • potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
 • domovnica
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • životopis (na europass obrascu)*
 • izjava o plaćanju troškova studija*
 • presliku uplatnice na iznos od 300,00 kn na IBAN HR1825000091102044575 (poziv na broj:  pristupnikov OIB-185),  s naznakom: za troškove razredbenog postupka

*Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (prijavni obrazac,  europass obrazac za životopis, obrazac izjave o plaćanju troškova studija) koji se nalaze na mrežnoj stranici  Fakulteta    wt.foozos.hr ,  kao privitak tekstu Natječaja.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Program studentima omogućuje stjecanje kompetencija na području razumijevanja i primijene različitih modela savjetodavnog i rehabilitacijskog rada s osobama s invaliditetom i/ili djecom s teškoćama u razvoju, kao i usvajanje potrebnih savjetodavnih i psiho-rehabilitacijskih vještina, načina procjena i praćenja razvoja različitih populacija  (djeca i mladi s teškoćama  u razvoju ili izloženi čimbenicima rizika, kao i odrasle osobe s invaliditetom)   te profesionalne etike u sklopu različitih programa inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici wt.foozos.hr

BROJ UPISNIH MJESTA:  20
TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE:  Poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja traje dvije godine (četiri semestra).
Školarina jedne godine  studija iznosi 30.000,00 kuna.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 31. siječnja 2018.
Intervju s prijavljenim pristupnicima održat će se  tijekom veljače.
POČETAK IZVOĐENJA NASTAVE: ožujak 2018 
 
Prijave se dostavljaju  na adresu:
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Cara Hadrijana 10
31 000  Osijek
Informacije na e-adresu: sbilonic@foozos.hr

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.