Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Marija Sablić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Marija Sablić, izvanredna profesorica, voditeljica Odsjeka za društvene znanosti

E-adresa:

msablic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-734

Soba:

51

Termin konzultacija:

Petkom u 9.00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Interkulturalna pedagogija
  • Alternativni pedagoški koncepti
  • Montessori pedagogjia

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=256530

Kolegiji:

 

Urednišštva u časopisima: