Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Tijana Borovac

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Tijana Borovac, docentica

E-adresa:

tborovac@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-731

Soba:

49

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom 11.30-12:30 i prema dogovoru

Područje istraživanja:

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299495

Kolegiji:

  • Integrirani predškolski kurikul I, II, III
  • Metodologija pedagoških istraživanja

Urednišštva u časopisima: