Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Emina Berbić Kolar

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Emina Berbić Kolar, izvanredna profesorica

E-adresa:

eberbic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/492-641

Soba:

ured voditeljice dislociranoga studija u Slavonskom Brodu

Termin konzultacija:

Utorkom od 11 do 12 sati ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 • Hrvatski standardni jezik
 • Hrvatska dijalektologija
 • Hrvatski jezik kao strani jezik
 • Komunikologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312451

Kolegiji:

 • Hrvatski jezik
 • Jezična kultura
 • Hrvatski jezik i komunikacija
 • Zavičajni idiom
 • Leksikologija i tvorba riječi
 • Usmena i pisana komunikacija

Urednišštva u časopisima:

 • Život i škola
 • Évkönyv
 • Zamjenica glavnoga urednika časopisa Pannoniana