Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Igor Marko Gligorić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Igor Marko Gligorić, poslijedktorand

E-adresa:

igligoric@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/492-640

Soba:

2

Termin konzultacija:

Utorkom od 8 do 9:30

Područje istraživanja:

 • Hrvatski standardni jezik 
 • Materinski i inojezični hrvatski 
 • Dijalektologija
 • Kognitivna lingvistika
 • Primijenjena lingvistika

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=-333572

Kolegiji:

 • Hrvatski jezik
 • Hrvatski jezik i komunikacija
 • Jezična kultura
 • Leksikologija i tvroba riječi u hrvatskom jeziku 
 • Usmena i pisana komunikacija
 • Zavičajni idiom 

Urednišštva u časopisima: