Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Ivana Moritz

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivana Moritz, viša asistentica

E-adresa:

imoritz@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-746

Soba:

61

Termin konzultacija:

Prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Kognitivna lingvistika
  • Analiza diskursa

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299616

Kolegiji:

  • Gramatika engleskog jezika 1
  • Gramatika engleskog jezika 2
  • Jezične vježbe engleskog jezika 3
  • Engleski jezik 3

Urednišštva u časopisima: