Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Ivana Trtanj

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivana Trtanj, poslijedoktorandica

E-adresa:

itrtanj@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-756

Soba:

48

Termin konzultacija:

Srijedom u 8.30 sati ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • usvajanje prvoga jezika
  • razvoj rane pismenosti
  • hrvatski kao ini jezik

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303993

Kolegiji:

  • Hrvatski jezik
  • Jezična kultura
  • Usmena i pisana komunikacija
  • Funkcionalni stilovi u jezičnoj komunikaciji

Urednišštva u časopisima: