Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Lidija Bakota

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Lidija Bakota, docentica

E-adresa:

lbakota@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-755

Soba:

44

Termin konzultacija:

Četvrtak 10:00-12:00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 • Znanstveno područje humanističke znanosti
 • Znanstveno polje jezikoslovlje
 • Znanstvena grana kroatistika

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/listaradova?autor=290535

Kolegiji:

 • Metodika hrvatskoga jezika I
 • Metodika hrvatskoga jezika II
 • Usmena i pisana komunikacija
 • Javni govor

Urednišštva u časopisima:

 • Život i škola.
 • Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
 • Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku