Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Dražen Rastovski

Ime i prezime, zvanje:

mr. sc. Dražen Rastovski, viši predavač

E-adresa:

drastovski@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-740

Soba:

56

Termin konzultacija:

Četvrtak od 11:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Kineziologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/listaradova?autor=343391

Kolegiji:

  • Kineziološka metodika
  • Kineziološki praktikum
  • Plivanje
  • Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti

Urednišštva u časopisima: