Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Gordana Ercegovac-Jagnjić

Ime i prezime, zvanje:

Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

E-adresa:

gercegovac@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-744

Soba:

60

Termin konzultacija:

ponedjeljkom od 14.30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Glazbena pedagogija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207274

Google Scholar profil

Kolegiji:

  • Teorija glazbe
  • Glazbena kultura
  • Glazba s praktikumom
  • Glazba u integriranom kurikulu
  • Integrirani predškolski kurikul III

Urednišštva u časopisima: