Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Povijest fakulteta

 

Prošlost, sadašnjost, budućnost

 

Sustavna izobrazba učitelja u Osijeku neprekidno traje od 1893. godine kada je osnovana Učiteljska škola. Od 1961. godine djeluje Pedagoška akademija, na kojoj su se obrazovali nastavnici za rad u osnovnim školama, a od 1972. godine i odgojitelji predškolske djece. Godine 1977./78. Pedagoška akademija prerasta u Pedagoški fakultet, a 1998./99. obrazovanje učitelja i odgojitelja preuzima novoosnovana Visoka učiteljska škola. Godine 1999. upisana je i prva generacija studenata na dislociranom Učiteljskom studiju u Slavonskom Brodu. Akademske 2003./04. do 2004./05. godine izvodio se i studij Predškolskoga odgoja u Vukovaru.

U akademskoj 2005./06. Visoka učiteljska škola prerasta u Učiteljski fakultet u Osijeku koji 11. rujna 2014. godine mijenja naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti mjesto je stjecanja i razmjene znanja te stručnoga usavršavanja i izgradnje kompetencija budućih magistara primarnoga obrazovanja i sveučilišnih prvostupnika i magistara ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.  Trenutno na Fakultetu studira oko 1000 studenata. U pripremi su i novi studijski programi iz polja odgojnih i obrazovnih znanosti na kojima će se obrazovati kvalitetni kadrovi potrebni ovom području i koji će imati potrebnu širinu obrazovanja i kojom će u najvećem dijelu moći zadovoljiti predvidive potrebe u suvremenom odgoju i obrazovanju. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti na taj se način profilira kao moderan fakultet, blizak europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnoga i znanstveno-istraživačkoga rada.

Budući da se Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti bavi obrazovanjem kadrova za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova, novi nastavni planovi i programi temelje se na prepoznatljivosti djelatnosti Fakulteta (ne samo na lokalnoj razini iz koje je najveći broj studenata i u kojoj se naši studenti najviše zapošljavaju), nego i na regionalnoj, državnoj, pa i europskoj razini. Novi nastavni planovi i programi sadržavat će i znanstvene discipline koje proširuju njihova temeljna stručna i znanstvena znanja kako bi diplomirani studenti imali i stručnu i znanstvenu europsku orijentaciju. Svjesni dosadašnjega stupnja razvoja Fakulteta i vjerujući u dodatne poticaje (projekti, kadrovi) i potrebe za učiteljima (demografska obnova i daljnji razvoj), ovaj Fakultet ima opravdanja za budući brži razvoj. Fakultet će pri tome težiti k pozicioniranju prema autonomnom i komparativno kompetentnom fakultetu bliskom europskom i svjetskom kvalitetnom visokoškolskom obrazovanju i znanstvenoistraživačkom radu. Rezultirat će to ponajprije iz oživljavanja i znakovitoga podizanja razine međunarodne suradnje, u čemu će u mnogo većoj mjeri sudjelovati i studenti svih godišta. Od studenata koji se upisuju na Fakultet očekuje se aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, samoinicijativnost, istraživački rad i osobito zanimanje za praktičnu primjenu stečenih znanja, kao i korištenje svih mogućnosti koje, uz poznavanje stranih jezika, pružaju i suvremene informatičke tehnologije. Fakultet će im u tome pravcu pružati najveću moguću podršku.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ima sljedeće studijske programe:

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
  • Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (redoviti i izvanredni studij)
  • Diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (redoviti i izvanredni studij)
  • Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije

 

Jedna od odrednica Strategije razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera je i osiguravanje mogućnosti cjeloživotnoga obrazovanja, dajući time i doprinos aktivnostima u cilju osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete nastave.  Sveučilište prati neprekidni stručni razvoj sveučilišnih nastavnika, ali ustrojava i nove oblike obrazovanja unutar programa koji mogu pružiti dodatna znanja i kompetencije. Upravo se jedna od takvih mogućnosti nudi kroz Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe koji se provodi na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Program cjeloživotnoga obrazovanja izvodi se u dva modula: Modul A i Modul B. Modul A usmjeren je pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj izobrazbi djelatnika u osnovnom i srednjem obrazovanju koji u svome preddiplomskom/diplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju nisu imali kolegije iz pedagoške i psihološke skupine predmeta. Modul B pohađaju suradnici u suradničkom zvanju na osječkom Sveučilištu koji u svome preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nisu imali pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke sadržaje.

Sukladno Pravilniku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, pri izboru u znanstveno-nastavno zvanje, jedan od uvjeta je i pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička naobrazba.

Na Fakultetu se izvodi i Program stručnog usavršavanja iz Montessori pedagogije. Pokrenut je i Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnoga spektra u skladu s razvojno primjerenom praksom, temeljnim principima inkluzije i suvremenim socijalnim akcijama na širem području Slavonije i Baranje. Također, izvodi se i Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Poslanje je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osigurati i postići izvrsnost u svakom području svoga odgojno-obrazovnoga i znanstvenoga djelovanja, kako na razini matičnoga sveučilišta, jednako tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini.