Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Prijave na novi ciklus PPDMI - modul A, Slavonski Brod

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u akademskoj 2017./2018.godini, organizira 
Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Slavonskom Brodu.

Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program  izobrazbe mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova

Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 7.500,00 kn.

Rok za prijavu na program je 30. ožujka 2018.

Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe  mogu podnijeti pisanu prijavu osobno u Ured za studente, e-mailom na mmatusko@foozos.hr ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, dislocirani studij u Slavonskome Brodu, Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod. 
Nastava se organizira u dva semestra, a izvodi se u Slavonskom Brodu -subotom od 8,30 sati prema rasporedu.


Planirani početak predavanja je 7. travnja 2018. Obavijest o upisu i raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno. 

Za upisu je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
• original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (nije potrebna ovjera javnobilježnička
• presliku rodnoga lista 
• presliku domovnice 
• 2 fotografije ( 3,5 x 4,5 cm)
• potvrdu o uplati školarine (7.500,00 kn u cijelosti na žiro račun Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, IBAN:HR1825000091102044575, model: HR67, poziv na broj odobrenja polaznikov OIB, te dodati u nastavku -139)

Plaćanje je moguće izvršiti i na Fakultetu ( u Uredu za studente-Slavonski Brod) Maestro VISA i MasterCard karticama za korisnike Addiko Bank d.d., Maestro i VISA debitnim karticama za korisnike Privredne banke Zagreb d.d., te American Express karticama od 1 – 6 rata.  Za korisnike kartica drugih banaka jednokratno.

Kontakt:
Ured za studente; e-mail: mmatusko@foozos.hr 035/492-643
Prijamni ured dekana; e-mail: jkristic@foozos.hr 031/321-700
Obrazac prijave možete preuzeti

 ovdje.