Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Projekt RO-ufos-luna-MI

 

    Razvoj je interkulturalnih kompetencija osjetljiv i cjeloživotni proces. Značajnu ulogu u tom procesu imaju škole i učiteljski fakulteti koji odgajaju i obrazuju buduće odgojitelje i učitelje-glavne promicatelje, pokretače i medijatore u stjecanju interkulturalnih sadržaja i vrednota. Stoga je i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku zajedno s partnerom, Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Beli Manastir, pokrenuo projekt pod nazivom “Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji” (RO-ufos-luna-MI) kako bi doprinio osvješćivanju važnosti stvaranja interkulturalnog ozračja u zajednici. Suradnici na projektu su Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek, Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman”, Beli Manastir, Dječji vrtić „Cvrčak”, Beli Manastir, a provedbeno je tijelo Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

    Projekt se provodi od kolovoza 2013. do veljače 2015. godine, a mjesto je provedbe Baranja i Osijek. Projekt je financiran iz IPA IV – Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – Europeaid/131319/M/ACT/HR. Projekt je vrijedan 180.029,54€, od čega Europska unija sufinancira 144.599,73€, što predstavlja 80,32% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ostatak iznosa sufinancira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

    Opći je cilj projekta promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome se doprinosi kroz integraciju romske djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne programe i aktivnosti te kroz izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za rad u višekulturnoj zajednici. Dugoročno, ovaj bi projekt trebao poboljšati osnovno obrazovanje romske djece, posebice kroz stavljanje naglaska na važnost njihove socijalizacije i integracije u ranom djetinjstvu. Projektnim se aktivnostima želi poticati uključivanje romske djece u neformalne obrazovne aktivnosti koje pomažu u njihovoj socijalizaciji i stjecanju jezičnih kompetencija.

Realizirane su sljedeće glavne aktivnosti projekta:

  • Uspostava i ostvarivanje suradnje s roditeljima romske i socijalno ugrožene djece te izgradnja njihovih kapaciteta;
  • Provedba radionica za romsku djecu i djecu drugih nacionalnosti u dobi od 3-6 godina;
  • Provedba izvanškolskih aktivnosti za romsku djecu i djecu drugih nacionalnosti;
  • Pomoć djeci u učenju i pisanju zadaće;
  • Provedba radionica o dijalogu, nenasilnoj komunikaciji i kreativnom rješavanju sukoba u osnovnoj školi;
  • Organizacija okruglog stola te međunarodne konferencije o obrazovanju Roma;
  • Postavljanje i vođenje info-kutka u osnovnoj školi i u vrtiću;
  • Izobrazba učitelja, stručnih suradnika te studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti o romskoj kulturi te izazovima rada u višekulturnoj zajednici;
  • Provedba istraživanja o stavovima i kompetencijama odgojitelja, učitelja te roditelja.

    Projekt uključuje sve dionike odgojno-obrazovnog procesa: djecu, roditelje, učitelje, stručne suradnike, stručne agencije i institucije, što je posebno bitno kod obrazovanja skupina u nepovoljnom položaju u višekulturnim zajednicama, a uspostava i djelotvornost ovog partnerstva su zalog uspjeha projekta. Stoga su sve projektne aktivnosti osmišljene na način da uspostavljaju i njeguju suradničke odnose. Upravo je i Konferencija „Položaj Roma u odgoju i obrazovanju“ mjesto stjecanja novih kompetencija, razmjene iskustava te stvaranja partnerskih odnosa kako bi se osigurao kontinuitet i interkulturalno ozračje.