Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Projekti

 

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO“

O projektu DOBRO

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO“ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).

Projekt sufinanciraju Europska unija (85%) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske (15%) u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt je započeo 19.3.2018. i traje do 19.9.2019., ukupno 18 mjeseci.

Provedbom projekta DOBRO planira se pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj. U razvijenim europskim državama, rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djeteta s teškoćama ili s razvojnim rizikom i tako omogućava razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. U Hrvatskoj postoje brojne karike sustava, ali ne i sam sustav. Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima.

Stoga se provedbom aktivnosti projekta planiraju ostvariti sljedeći specifični ciljevi:

 1. osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i organizacije civilnog društva u mentoriranju društveno korisnog učenja studenata u području rane intervencije;
 2. povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonjeli rješavanju izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici;
 3. osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji.

Aktivnosti projekta

Navedeni ciljevi ostvarit će se provedbom sljedećih aktivnosti (elemenata projekta):

Element projekta 1.
Izrada metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja s ciljem proaktivnog rješavanja izazova u ranoj intervenciji u lokalnim zajednicama

Element projekta 2.
Osnaživanje za društveno korisno učenje i ranu intervenciju u djetinjstvu

Element projekta 3.
Uspostavljanje održivog sustava društveno korisnog učenja za područje rane intervencije

Rezultati

Rezultati projektnog elementa 1:

 • dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva,
 • novi interdisciplinarni kolegij na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ koji će se izvoditi metodologijom društveno korisnog učenja.

Rezultati projektnog elementa 2:

 • 12 nastavnika i 30 djelatnika i članova organizacija civilnog društva osnaženih za primjenu društveno korisnog učenja u domeni rane intervencije u djetinjstvu,
 • 120 studenata s dva fakulteta i tri studijska programa educiranih o temeljima rane intervencije i suvremenim metodama postaje spremno da se u okviru svojih nastavnih obaveza uključi u projekte društveno korisnog učenja.

Rezultati projektnog elementa 3:

 • uspostavljanje i djelovanje Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu s ciljem podrške unapređenju sustava rane intervencije putem društveno korisnog učenja,
 • 10 izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje u kojima je sudjelovalo 60 studenata,
 • popunjena tražilica o pružateljima usluga www.raniKLIK.hr za Grad Zagreb i Brodsko-posavsku županiju,
 • ojačane kompetencije za ranu intervenciju 120 studenata,
 • novostečene kompetencije volontera,
 • 10 osnaženih organizacija civilnog društva u odnosu na stručne i analitičke kapacitete za ranu intervenciju,
 • održana Intersektorska proljetna škola za ranu intervenciju u djetinjstvu,
 • održivo partnerstvu nositelja projekta i dva fakulteta.

KONTAKTI

Nositelj projekta:

 • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
Masarykova 22
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 550 4428
E-mail: hurid@hurid.hr

Partneri:

 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 245 7500
 
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Cara Hadrijana 10, PP 330
31000 Osijek
Telefoni: +385 31 321 700, 321 717

 

Aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu
Gundulićeva 20
35000 Slavonski Brod

 

Internet stranica projekta: http://hurid.hr/projekt-dobro/

Facebook stranica projekta: https://web.facebook.com/DOBRO

Tražilica raniKLIK: www.raniklik.hr

 

 

Projekt "116 000 Hotline for Missing Children Croatia" (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830)  financiran je iz programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme) Europske unije. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske komisije, a nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanju djecu Osijek (http://cnzd.org/). Projekt je zadovoljio stroge uvjete i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem sredstava. Njegova vrijednost iznosi 183.256,15 € od čega Europska komisija financira 87.059,07 €, a 96.197,08 € sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Trajanje projekta: 1.9.2016.-31.8.2018.

Partneri na projektu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku http://www.foozos.hr

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet iz Zagreba  http://www.erf.unizg.hr/  

Suradnici na projektu: Dom za odgoj djece i mladeži http://domzaodgoj-osijek.hr/   

Pravni fakultet, Osijek http://www.pravos.unios.hr

Glavni cilj projekta: jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja,zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima

Specifični ciljevi projekta: 

 • Jačanje kapaciteta 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja  temelja za pokretanje Amber Alert sustava u Republici Hrvatskoj.
 • Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti usmjerenih na ispitivanje fenomena nestale djece i organiziranje edukativnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava.  
 • Osiguranje multidisciplinarnog pristupa fenomenu nestale djece kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece te informiranje javnosti o uslugama dostupnim kroz 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu

 

Centru za nestalu i zlostavljanu djecu dodijeljen je harmonizirani europski kratki kod za usluge od društvenog značaja „Pozivni centar za nestalu djecu“, te su time besplatne usluge ovog broja dostupne i u Republici Hrvatskoj.

Otvaranjem besplatne linije 116000 (usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti Republika Hrvatska se pridružila kao 24. HOTLINE za nestalu djecu u okviru Europske Unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima/skrbnicima i samom nestalom djetetu već dostupan. Ovdje možete pogledati promotivni video spot:

 

 

                                                   

 

This project is co-founded by the European Union.

The contents of this web page are the sole responsibility of Faculty of Education and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

This project is co-financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. 

The views expressed in this web page are the sole responsibility of Faculty of Education.

 

Projekt “Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji” (RO-ufos-luna-MI)

 Razvoj je interkulturalnih kompetencija osjetljiv i cjeloživotni proces. Značajnu ulogu u tom procesu imaju škole i učiteljski fakulteti koji odgajaju i obrazuju buduće odgojitelje i učitelje-glavne promicatelje, pokretače i medijatore u stjecanju interkulturalnih sadržaja i vrednota. Stoga je i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku zajedno s partnerom, Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Beli Manastir, pokrenuo projekt pod nazivom “Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji” (RO-ufos-luna-MI) kako bi doprinio osvješćivanju važnosti stvaranja interkulturalnog ozračja u zajednici. Suradnici na projektu su Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek, Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman”, Beli Manastir, Dječji vrtić „Cvrčak”, Beli Manastir, a provedbeno je tijelo Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

    Projekt se provodi od kolovoza 2013. do veljače 2015. godine, a mjesto je provedbe Baranja i Osijek. Projekt je financiran iz IPA IV – Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – Europeaid/131319/M/ACT/HR. Projekt je vrijedan 180.029,54€, od čega Europska unija sufinancira 144.599,73€, što predstavlja 80,32% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ostatak iznosa sufinancira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

    Opći je cilj projekta promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Tome se doprinosi kroz integraciju romske djece predškolske i školske dobi u kraće obrazovne programe i aktivnosti te kroz izgradnju kompetencija odgojitelja, učitelja, ravnatelja, stručnih suradnika te studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za rad u višekulturnoj zajednici. Dugoročno, ovaj bi projekt trebao poboljšati osnovno obrazovanje romske djece, posebice kroz stavljanje naglaska na važnost njihove socijalizacije i integracije u ranom djetinjstvu. Projektnim se aktivnostima želi poticati uključivanje romske djece u neformalne obrazovne aktivnosti koje pomažu u njihovoj socijalizaciji i stjecanju jezičnih kompetencija.

Realizirane su sljedeće glavne aktivnosti projekta:

 • Uspostava i ostvarivanje suradnje s roditeljima romske i socijalno ugrožene djece te izgradnja njihovih kapaciteta;
 • Provedba radionica za romsku djecu i djecu drugih nacionalnosti u dobi od 3-6 godina;
 • Provedba izvanškolskih aktivnosti za romsku djecu i djecu drugih nacionalnosti;
 • Pomoć djeci u učenju i pisanju zadaće;
 • Provedba radionica o dijalogu, nenasilnoj komunikaciji i kreativnom rješavanju sukoba u osnovnoj školi;
 • Organizacija okruglog stola te međunarodne konferencije o obrazovanju Roma;
 • Postavljanje i vođenje info-kutka u osnovnoj školi i u vrtiću;
 • Izobrazba učitelja, stručnih suradnika te studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti o romskoj kulturi te izazovima rada u višekulturnoj zajednici;
 • Provedba istraživanja o stavovima i kompetencijama odgojitelja, učitelja te roditelja.

    Projekt uključuje sve dionike odgojno-obrazovnog procesa: djecu, roditelje, učitelje, stručne suradnike, stručne agencije i institucije, što je posebno bitno kod obrazovanja skupina u nepovoljnom položaju u višekulturnim zajednicama, a uspostava i djelotvornost ovog partnerstva su zalog uspjeha projekta. Stoga su sve projektne aktivnosti osmišljene na način da uspostavljaju i njeguju suradničke odnose. Upravo je i Konferencija „Položaj Roma u odgoju i obrazovanju“ mjesto stjecanja novih kompetencija, razmjene iskustava te stvaranja partnerskih odnosa kako bi se osigurao kontinuitet i interkulturalno ozračje.